Turistické informační centrum Nový Jičín

Aktuální informace

Rádi bychom na našem jarmarku přivítali další výrobce lidových pochutin v oboru - mléčné, pekařské, cukrářské, masné, ovocnářské, řemeslníky v oboru - řezbářské, keramické, kovářské, výrobce produktů z včelího vosku a další s lidovou tvořivostí.

Hlaste se pomocí vyplněné „Přihlášky na Novojičínský jarmark“, kde naleznete i informace pro prodejce na Novojičínském jarmarku a Desatero Veterinární správy pro prodejce.

Kontaktní osoba: Hana Rolná DiS., hana.rolna@novyjicin.cz, Karolína Kyšková, karolina.kyskova@novyjicin.cz, 556 768 255, 603 881 933.

 

Na každý jarmark pořádaný NCNJ je nutné zaslat samostatnou Přihlášku. Po zaslání Přihlášky, Vám bude nejpozději týden před datem konání trhu, zasláno potvrzení popř. zamítnutí účasti na trhu. Pokud Přihláška nebude obsahovat kompletní informace, bude automaticky stornována.

Místo pro umístění stánku přidělí organizátor akce (Návštěvnické centrum Nový Jičín), úhradu účastnického poplatku platí prodejce (účastník Novojičínského jarmarku) v hotovosti v den konání akce, na základě zaslaného potvrzení (elektronickou poštou) o přijetí k prodeji organizátorem akce.

Účastnický poplatek:

Rada města Nový Jičín na svém jednání dne 19.2.2020:

ruší
usnesení č. 151/6R/2019, bod 2., ze dne 20.02.2019, kterým bylo rozhodnuto vybírat účastnický poplatek z důvodů uvedených v důvodové zprávě,

rozhodla
vybírat jednorázovou hotovostní platbu ve formě účastnického poplatku od prodejců na těchto akcích pořádaných městem Nový Jičín na Masarykově náměstí v Novém Jičíně:
a. Novojičínský jarmark (tematicky zaměřený) 300 Kč včetně DPH / prodejce,
b. Novojičínský jarmark při Slavnosti města 1 500 Kč včetně DPH / prodejce s občerstvením (jídlo včetně alko, nealko nápojů), 300 Kč včetně DPH / ostatní prodejce,
c. Pivobraní 1 500 Kč včetně DPH / prodejce.

rozhodla
nevybírat jednorázovou hotovostní platbu ve formě účastnického poplatku na akcích pořádaných městem Nový Jičín na Masarykově náměstí v Novém Jičíně dle bodu 2. tohoto usnesení od:
a. prodejců na Novojičínském jarmarku (tematicky zaměřeném) v čase Adventu,
b. prodejců, jimž byl pronajat Technickými službami města Nového Jičína, příspěvkovou organizací dřevěný uzamykatelný prodejní stánek,
c. prodejců z partnerských měst Görlitz, Ludwigsburg, Świętochłowice, Kremnica, Épinal, Novellara,
d. prodejců-partnerů akce pořádané městem Nový Jičín.

 
 

 1. Prodejce schvaluje organizátor jarmarku a vyhrazuje si právo na trh prodejce nepřijmout, případně z trhu prodejce vyloučit, pokud se závažně proviní proti tržnímu řádu (Nařízení města č. 1/2014 – Trní řád města Nový Jičín) nebo Závazným pokynům pro prodej.
 2. Výběr prodejců je výhradně v kompetenci organizátorů na základě rozhodnutí Rady Města 1629/75/2014.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo určit max. počet prodejců na každé jednotlivé akci s ohledem na dané téma a program, vyhrazuje si právo určit max. počet prodejců v jednotlivých prodávaných sortimentech.
 4. Prodejcům nelze zajistit exkluzivitu - tzn. že sortiment, který nabízí, může být předmětem nabídky i jiného prodejce. V zájmu pořadatele také je zajistit pestrost nabízeného sortimentu a výběr prodejců je výhradním právem pořadatele.
 5. Prodejce musí být označen jménem a příjmením, IČO s názvem firmy prodejce, je povinen uvádět cenu zboží za jednotku (kg, kus, litr).
 6. Bez potvrzení přihlášky od organizátorů akce nebude prodejce vpuštěn na danou akci.
 7. Každý prodejce musí podepsat a souhlasit s Přihláškou k prodeji a s Organizačními pokyny prodeje na novojičínském jarmarku, který odevzdá pořadateli nejpozději před začátkem prvního prodeje.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum konání trhu a organizační pokyny prodeje.
 9. Na trhu mají přednost prodávat farmáři a regionální výrobci námi ověření.
 10. Organizátor neodpovídá prodejci za obchodní výsledek prodeje, finanční nebo jiné ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení jím prodávaného zboží a podobně. Prodejce si hradí náklady účasti na jarmarku ze svého.
 11.  Na Masarykovo náměstí se vjíždí ulicí 5.května v čase do 8:00.  Vše potřebné pro prodej či prezentaci je třeba v co nejkratší době z automobilů vyložit a poté neprodleně  ulicí 5.května nebo 28.října vozidly náměstí opustit. Parkování vozidel je možné na parkovacích místech pro veřejnost na  náklady prodejce.
 12. Je zakázáno vjíždět automobily a přívěsnými vozíky či jinými nákladními zařízeními na plochu náměstí! Stání vozidel, přívěsných vozíků nebo jiných mobilních prodejních zařízení potřebných k prodeji v ostatním prostoru  Masarykova náměstí je možné pouze na základě povolení (ohlášení) příslušného orgánu (zábor veřejného prostranství). 
 13. Přihlášením na jarmark je uskutečněno řádným vyplněním a odesláním formuláře přihlášky, buď odesláním webového on-line formuláře na web stránkách www.icnj.cz nebo poštou. Přihlášky, které nebudou řádně vyplněny, budou vyřazeny.
 14. Přihlášením nevzniká prodejci nárok k umístění na požadovaném jarmarku. O prodeji zboží prodejce na jarmarku rozhoduje organizátor. Při vyšším zájmu prodejců o jarmark nebo při naplnění kapacity prodejních míst bude prodejce zaevidován jako náhradník.
 15. Prodejci, kteří nebyli vybráni, budou o této skutečnosti informování elektronickou poštou.
 16. Prodejcům zboží vhodného pro prodej bude oznámeno elektronickou poštou přijetí jejich přihlášky na jarmark minimálně týden před zahájením jarmarku.
 17. Při odjezdu dbejte bezpečnosti, místo jarmarku se nachází v pěší zóně, kde je vyhláškou povolená max. rychlost 20 km/hod.
 18. Prodejci, zvláště provozovatelé občerstvení, si musí zajistit hasičské přístroje, aby při provozu jejich činnosti nedošlo k požáru.
 19. Jakékoliv zásahy do elektroinstalace v prodejních stáncích a v prostoru náměstí jsou přísně zakázány! Všechna prodejci používaná plynová a elektrická zařízení musí mít  platné revize a doklad o těchto revizích je povinen prodejce předložit pořadateli  kdykoli k nahlédnutí. Stávající příkon ke stánkům neumožňuje zapojení topidel a jejich použití je zakázáno. V případě použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.
 20. Prodejcům, kteří požádali o připojení na elektronickou energii, bude připojení umožněno. Je však zakázáno zasahovat do elektroinstalace! Upozorňujeme na povinnost mít k používání plynových a elektrických zařízení příslušnou revizi! Dále upozorňujeme, že stávající příkon ke stánkům neumožňuje zapojení topidel a jejich použití je zakázáno. V případě jejich použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.
 21. Uživatel stánku zajistí aby nedošlo k poškození zapůjčených stánků, musí zajistit, aby při provozu jejich činnosti nedošlo k poškození stánku. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s provozem, prezentací nese plnou odpovědnost výhradně uživatel stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, že v případě poškození stánku, na své náklady uhradí nutnou opravu.
 22. Prodejci (zvláště provozovatelé občerstvení) musí zajistit, aby při provozu jejich činnosti nedošlo ke znečištění či jinému poškození dlažby, tzn. Umístit na dlažbu vhodné podložky. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s provozem, prezentací nese plnou odpovědnost výhradně uživatel stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození dlažby, na své náklady odstranit, popř. uhradit i nutnou výměnu dlažby.
 23. Každý účastník jarmarku je povinen dodržet sortiment zboží, velikosti a typ stánku, který uvedl v žádosti o prodej.
 24. Pořadatel neodpovídá prodejci za ztrátu, zničení, odcizení či jakékoliv poškození jeho zboží, obalů, balícího materiálu, vybavení a zařízení prodejní plochy, bez ohledu na to, zda k výše jmenovanému došlo před zahájením, v průběhu, nebo po ukončení akce. K tomuto účelu si může prodejce sjednat pojištění.
 25. Odpady, které vznikly při Vaši činnosti a jejichž jste původci, likvidujte na své vlastní náklady je možno využít kontejnérů, místo určení Vám bude sděleno v den akce. Vaše odpady jsou nepřípustné ukládat do odpadkových košů na Masarykově nám. Dodržujte pořádek a po ukončení akce uveďte své prodejní místo do původního stavu.
 26. Prodejce může využívat veřejné toalety na ul. Uzká

V rámci sjednocení výzdoby a estetického vzhledu  jarmarku na Masarykově náměstí bude výzdoba stánků provedena v jednotném stylu. Ostatní zdobení včetně umisťování označení prodeje je prodejce oprávněn provádět jen  se souhlasem pořadatele.V případě umístění jiných prodejních zařízení na ploše náměstí musí být tato prodejní zařízení bez reklamních nápisů a převážně v jednobarevném provedení.

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení, zejména Živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy, na trh mohou dohlížet inspektoři ČOI, CZPI, KHS a KVS.

Pokud prodejce poruší stanovené podmínky, nebude mu prodej umožněn.

Nemůže-li prodejce, jemuž bylo vydáno potvrzení prodeje, ze závažných důvodů prodej uskutečnit, je povinen  v co nejkratším termínu vyrozumět pořadatele na níže uvedeném kontaktu.

Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
KODIS
Město Nový Jičín
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Moravian-Silesian Tourism
Kudy z nudy
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl