Turistické informační centrum Nový Jičín

Tyto pokyny je povinen dodržovat prodejce, který se účastní Novojičínského jarmarku 2022 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

1. Pro Novojičínský jarmark je stanovena prodejní doba od 08:00 do 17:00 h.

2. Pro Novojičínský jarmark při Slavnosti města je stanovena prodejní doba, Pátek od 18:00 do 23:00 h, Sobota od 08:00 do 24:00 h.

3. Pro Novojičínský jarmark při akci Pivobraní je stanovena prodejní doba od 11:00 do 24:00 h.           

4.       Pro Adventní jarmark je stanovena prodejní doba PO–NE: od 08:00 do 22:00 h (doba, po kterou mohou mít prodejci otevřeno pro veřejnost) s tím, že ve 22:00 hod bude prodejní zařízení již uzamčeno  a bude dodržován noční klid. Je stanovena pevná provozní doba od 09:00 do 17:00 h., po kterou musí být v daném stánku zajištěn prodej.

5. Zásobování stánků v době pořádání Adventního jarmarku je povoleno pouze od 6:00 do 8:00 a od 17:00 do 21:00 hod. Na Masarykovo náměstí se vjíždí ul. 5. května a vyjíždí ul. 5. května nebo 28. října. Při zásobování je nutno dbát na bezpečnost lidí, kteří se v prostorách náměstí pohybují. Po zásobení stánků je každý prodejce povinen zaparkovat auto mimo prostory Adventních trhů. Prodejce je při zásobování prodejního místa povinen respektovat všechna dopravní značení.

6. Je přísně zakázáno vjíždět automobily na plochu náměstí! Stání vozidel ani přívěsných vozíků nikde v prostoru Masarykova náměstí není dovoleno. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí
a souhlasí s povinností, v případě jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu.

7. Parkování je možné na vyznačených parkovacích místech na Vaše náklady.

8. Prodejce musí dodržovat prodejní sortiment, který jim byl organizátorem akce potvrzen.   Budou probíhat pravidelné kontroly dodržování stanovených podmínek.
9.       Pokud se nemůže prodejce osobně dostavit k podpisu smlouvy o pronájmu prodejního zařízení, zajistí pro pověřenou osobu plnou moc (zplnomocnění k podpisu smlouvy o pronájmu) se všemi potřebnými náležitostmi. Tato plná moc včetně potvrzení a závazných pokynů bude součástí smlouvy
o pronájmu. Bez platné plné moci nebudou klíče k prodejnímu stánku vydány.

10. Je zakázáno ozdobovat či dozdobovat přidělený stánek vlastními ozdobami! V rámci sjednocení výzdoby a estetického vzhledu dřevěného městečka na Masarykově nám. bude tato výzdoba v jednotném stylu.
11. Umístění označení prodejce a ceníků na prodejní zařízení je povoleno pouze z celé čelní strany stánku.Organizátor akce má právo nechat odstranit reklamní nápisy při zjištění porušení tohoto nařízení.

12.    Je zakázáno z hlediska bezpečnosti přitloukat nebo zatloukat jakékoliv stojany či další přídavné prodejní zařízení na vnější části stánku. Organizátor akce má právo nechat odstranit takové zařízení při zjištění porušení tohoto nařízení.

13.    Prodejce s občerstvením zajistí vlastní zázemí pro konzumaci návštěvníkům jarmarku.

14.    Prodejce se musí řídit aktuálními platnými nařízeními MZ a KHS OVA a aktivně dohlížet na dodržování těchto nařízení, a to i ve vlastním zázemí pro konzumaci návštěvníků.

15.    V případě využití plochy pro vlastní prodejní zařízení či přídavné prodejní zařízení (zastřešení, stojany, stoly, pulty) pro prodej je povoleno pouze v jednobarevném provedení a nesmí obsahovat reklamní nápisy, umístění na základě povolení organizátora. Prodejce s takovým to prodejním zařízením si musí zajistit zátěže.

16.    Prodejce se zavazuje k platným revizím všech používaných plynových a elektrických zařízení, dále pak platné certifikace atrakcí, které budou mít vždy k dispozici k nahlédnutí a ke kontrole. TSNJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.

17. Upozorňujeme, že stávající příkon ke stánkům neumožňuje zapojení topidel a jejich použití je zakázáno. V případě použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.

18. Jsou přísně zakázány jakékoliv zásahy do elektroinstalace (např. i elektrosloupky na ploše náměstí)!

19. Prodejce v prodejním zařízení (vlastní prodejní zařízení), zvláště provozovatel občerstvení, platí
i prodejce, který využívá pro prodej el. připojení (chladící vitríny, nápojové várnice, apod.), si musí svůj vlastní prodejní stánek vybavit alespoň jedním přenosným hasícím přístrojem práškového typu P6. Tento přenosný hasící přístroj musí být po celou dobu prodeje v prodejním zařízení na Masarykově nám.

20.    Je zakázáno používat reprodukovanou hudbu jako doprovod prodeje výrobků nebo občerstvení.

21.    Pořadatel zajistí pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost hygienického zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou) – ulice Úzká. Pro prodejce s potravinářským zbožím možnost hygienického zařízení (WC vybavené umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou) – ul. Na Valech, v prostorách městské tržnice, klíče k dispozici v NCNJ.

22.    V případě přípravy a prodeje smažených a rožněných masných výrobků, které mohou znečistit dlažbu, je prodejce povinen doplnit využitou plochu vhodnou krytinou v potřebném rozsahu a provádět pravidelný úklid (především provozovatelé občerstvení). Za možné škody vzniklé na majetku města
v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu. TSNJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.

23.    Prodejce zajistí úklid odpadu způsobeného provozem stánku v jeho bezprostředním okolí (1,5 m v okolí stánku nebo přídavného zařízení) vč. odpadků mimo odpadkové koše, krabic mezi stánky, vkládání nesložených krabic do popelnic. Krabice a kartony nutno vynášet do připravených kontejnerů na krabice.

24. Prodejce provozující občerstvení je povinnen zajistit dostatečné množství popelníků. V případě, že tak neučiní, je povinnen zajistit úklid nedopalků v okolí svého stánku na vlastní náklady.

25.    Dodržujte pořádek a po ukončení akce uveďte své prodejní místo do původního stavu.

26.    Pořadatel neodpovídá prodejci za ztrátu, zničení, odcizení či jakékoliv poškození jeho zboží, obalů, balícího materiálu, vybavení a zařízení prodejní plochy, bez ohledu na to, zda k výše jmenovanému došlo před zahájením, v průběhu, nebo po ukončení akce. K tomuto účelu si může prodejce sjednat pojištění.

27. Upozorňujeme, že při prodeji nebo poskytování služeb je nutno dodržovat všechny platné předpisy a to zejména: živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod.

28.    Nebude-li možné z Vaší strany ze závažných důvodů prodej uskutečnit, je nutné v co nejkratším termínu vyrozumět organizátora písemně nebo telefonicky na uvedených kontakt v potvrzení prodeje.

29.    V případě, že prodejce poruší povinnost stanovenou ve Smlouvě o pronájmu prodejního stánku, včetně porušení Závazných pokynů pro prodej, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

30. Při nedodržení pevné provozní doby je povinen prodejce zaplatit pronajímateli (TSNJ) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy dojde k porušení prodejní doby. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok pronajímatele na náhradu škody. 


31. Z důvodu bezpečnosti budou náhradní klíče od prodejního zařízení uschovány v klíčovém trezoru NCNJ.

Výběr a umístění prodejců je pouze na rozhodnutí organizátora a není možné se proti němu odvolat.

Tyto závazné pokyny jsou součástí přihlášky na jarmark.

Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
KODIS
Město Nový Jičín
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Moravian-Silesian Tourism
Kudy z nudy
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl